- vi bryr oss

Helsearbeiderfag er et fag innen utdanningsprogrammet Helse og oppvekst, og passer for deg som ønsker å arbeide i spesialhelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner, og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

Helsefagarbeideren utfører praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten. Sentrale arbeidsområder er

  • utøvelse av faglig forsvarlig og omsorgsfull helsehjelp, med brukeren i sentrum

  • arbeid med helsefremmende, forebyggende og rehabiliterende pleie- og omsorgstiltak

  • planlegging, utføring og deltagelse i det totale behandlingsopplegget for pasienten/brukeren

  • å arbeide etter gjeldende hygieniske, ernæringsmessige og ergonomiske prinsipper

  • å håndtere medikamenter etter gjeldende lovverk

  • journalføring, dokumentasjon og rapportering

 

Det er viktig med personlig egnethet i forhold til yrkesutøvelsen. Du må kunne bry deg om, vise omsorg og respekt for og ta hensyn til andre mennesker. Du bør kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre.

Helsefagarbeideren utdannes til å møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte. Programfagene skal bidra til å utdanne helsefagarbeidere som samarbeider med andre yrkesgrupper om å fremme trivsel, fysisk og psykisk helse og ivareta brukermedvirkning og pasientrettigheter. Helsefagarbeideutdannelsen legger vekt på å utvikle evnen til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner og med ulik evne og mulighet for kommunikasjon.

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 28. september 2015 | Skriv ut siden