- vi bryr oss

Eleveksamen

Eksamen for elever avvikles normalt om våren med skriftlig eksamen i perioden 18/19.mai til 4/5 juni og tverrfaglig, muntlig og muntlig-praktisk eksamen i juni. Dersom en klasse/gruppe periodekjører et fag, avvikles eksamen i januar.

Antall eksamener og type eksamen avhenger av hva slags utdanningsprogram og nivå eleven går på.

Yrkesfaglige utdanningsprogram

• Alle elever i Vg2 skal opp til en tverrfaglig eksamen i programfagene.
• 20 % av elevene på Vg1 og Vg2 trekkes ut til eksamen i ett fag enten skriftlig, muntlig eller muntligpraktisk.


Studiespesialiserende og idrettsfaglig utdanningsprogram

• Vg1: 20 % av elevene trekkes ut til eksamen i ett fag, - skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk
• Vg2: Alle elever trekkes ut til eksamen i ett fag, - skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk
• Vg3 studiespesialiserende: Alle elever skal opp i norsk hovedmål skriftlig. I tillegg skal elevene trekkes ut til eksamen i to    skriftlige og ett muntlig/muntlig-praktisk fag.
   Vg3 idrett: Alle elever skal opp i norsk hovedmål skriftlig. I tillegg skal elevene trekkes ut til eksamen i tre fag,
   - skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal være innenfor programområdet idrettsfag.

Påbygging til generell studiekompetanse Vg3

• Alle elever skal opp i norsk hovedmål skriftlig. I tillegg skal elevene trekkes ut til eksamen i ett skriftlig og ett muntlig/muntlig-praktisk fag.

Sensur - eksamensresultat

Fellessensur for sentralt gitt skriftlig eksamen er rundt 20.juni. Resultatene vil bli gjort kjent for eleven på Skolearena.

Eksamensresultatet på muntlig/muntlig-praktisk eksamen blir gitt når eksamenshøringen er avsluttet.

Klagerett

Elever har rett til å klage på karakterer. Se forskrift til opplæringsloven kapittel 5. Det kan klages på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen kan det bare klages på formelle feil. Ta kontakt med skolen så snart eksamensresultatet er klart og du ønsker å klage.

Ny, utsatt og særskilt eksamen (NUS-eksamen)

Se forskrift til opplæringsloven Kapittel 3

Har du fått karakteren 1 til eksamen, har du rett til Ny eksamen § 3-34
Elever som har fått karakteren 1 som eksamenskarakter ved ordinær eksamen, har rett til ny eksamen i faget ved første etterfølgende eksamen. Eleven beholder da standpunktkarakteren i faget.
 
Har du gyldig fravær fra eksamen, har du rett til Utsatt eksamen § 3-35
Elever som har dokumentert gyldig forfall ved ordinær eksamen har rett til utsatt eksamen. Eleven beholder standpunktvurderingen i faget dersom den utsatte eksamen bestås. Eleven har rett til førstegangsvitnemål, dersom øvrige kriterier for førstegangsvitnemål er oppfylt. Dersom en elev har rett til utsatt eksamen i trekkfag, kan trekking av fag skje på nytt.
 
Har du fått karakteren 1 som standpunktkarakter, har du rett til Særskilt eksamen § 3-33
Elever som har fått karakteren 1 som standpunktkarakter i fag og som ikke er trukket ut til ordinær eksamen i samme fag, har rett til særskilt eksamen ved første etterfølgende eksamen.

I alle tre tilfellene vil skolen melde eleven opp til eksamen.


Ikke vurdering IV i standpunkt

Elever som har fått IV i standpunkt må selv melde seg opp som privatist i faget. Oppmelding gjøres på www.privatistweb.no

av Døvik, Rita Kvinge, publisert 6. juni 2018 | Skriv ut siden