- vi bryr oss

Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) har ansvar for skoleskyss til
grunnskolen og videregående skoler i Agder. Lær hvordan du går
frem for å få skolereisekort.

AKT avgjør skyssrett for alle elever, og i hovedsak har man rett på skyss dersom avstanden mellom hjem og skole er mer enn 6 km i daglig reiselengde*. AKT mottar inntakslistene til de videregående skolene, og beregner avstanden basert på oppgitt hjemmeadresse og skole. Skolene mottar skysslister fra AKT og utsteder kort til elever.

Fra en gitt dato hver høst skal alle kunne vise gyldig skolereisekort. AKT fastsetter dato før hvert skoleår. Elever som ikke har gyldig skolereisekort skal løse ordinær billett. Eleven kan bli avvist på bussen dersom han/hun ikke kan betale for turen. Misbruk av skolereisekortet medfører at kortet blir inndratt. Det kan påløpe ekstratakst på kr. 350,- for å få kortet tilbake.


*For elever bosatt i sentrale deler av Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla er rett til fri skoleskyss opphørt og elever som ønsker å bruke bussen må selv kjøpe Ungdomskort. Kun i definerte områder med mindre utbygd rutetilbud kan elever fortsatt få utdelt skolereisekort. Dette gjelder Ålefjær, nord for Jærnesheia, Ytre Randesund, nord for Samkom, Ravnås og Drivenes, vest for Oftenes/Samfundets skole og Lohne og nord for Stokkeland. Er du i tvil om du bor innenfor eller utenfor ”ungdomskortsonen” tar du kontakt med skolen eller AKT.

 


Regler for bruk av kortet:

 • Kortet inneholder to reiser til dagen.
 • Reisen kan utføres mellom kl. 06.00 og 20.00.
 • Skolereisekortet gir kun rett til reise mellom hjem og skolen i
 • henhold til skoleruta ved aktuell skole.
 • Kortene er ikke gyldige i skolens ferie- og fridager.
 • Elever med delt bosted og kun krav til skyss fra ett av hjemmene,
 • kan kortet kun brukes de dagene hvor eleven har skyssrett fra den
 • ene foresattes hjem.
 • Det elektroniske skolereisekortet kan ikke benyttes til
 • ekskursjoner, arrangementer i skolens regi, når elever har
 • praksisplass i undervisningen m.v.

Elevens ansvar:

 • Kontakter skolen og spør om man står oppført på skysslisten fra AKT.
 • Sender søknad kun dersom opplysningene i skysslisten er feil, f.eks.
 • ved flytting.
 • Leverer evt. søknadsskjema til skolen.
 • Ta vare på skolereisekortet; det samme kortet brukes hvert skoleår.
 • Sette seg inn i reglene for bruk av kortet.

av Andersen, Fredrik, publisert 13. august 2018 | Skriv ut siden